วัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร คืออะไร มีกี่แบบ แบบไหนที่ทำให้องค์กรอยู่รอด

 

วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) คือ ค่านิยมร่วม หรือ ความเชื่อที่ทุกคนในบริษัทมีร่วมกัน ทั้งที่แบบตั้งใจ (Non-Organic growth) และแบบไม่ตั้งใจ (Organic growth) โดยคนส่วนใหญ่ร่วมกันปฏิบัติจนกลายเป็นธรรมเนียมสำหรับองค์กรนั้นๆ ซึ่งก่อให้เกิดการหล่อหลอมรวมของพฤติกรรมทั้งคนใหม่และคนเก่าให้ไปในทิศทางเดียวกัน ถ้าวัฒนธรรมเป็นไปในทางที่สอดคล้องกับทิศทางที่องค์กรได้ตั้งไว้ ก็จะนำไปสู่ค่านิยมร่วมขององค์กรในทางที่ถูกต้อง และเหมาะสม ซึ่งส่งผลดีต่อองค์กรเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ตามแนวคิดของ Richard L. Daft (นักทฤษฎี ชาวอเมริกัน ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการองค์กร) ได้กล่าวถึง 4 ประเภทของวัฒนธรรมองค์กร (Type of Corporate Culture) ที่อ้างอิงจากหนังสือ The Leadership Experience แบ่งออกได้ดังนี้

 1. วัฒนธรรมแบบเครือญาติ (Clan Culture)
 2. วัฒนธรรมแบบปรับตัว (Adaptability Culture)
 3. วัฒนธรรมแบบราชการ (Bureaucratic Culture)
 4. วัฒนธรรมแบบมุ่งผลสำเร็จ (Achievement Culture)

 

วัฒนธรรมแบบเครือญาติ
(Clan Culture)

เน้นค่านิยมด้าน:

 • ความร่วมมือ
 • ความเอื้ออาทร
 • รักษาข้อตกลง
 • ความเป็นธรรม
 • ความเสมอภาคทางสังคม
วัฒนธรรมแบบปรับตัว
(Adaptability Culture)

เน้นค่านิยมด้าน:

 • ความริเริ่ม
 • การทดลอง
 • ความกล้าเสี่ยง
 • ความอิสระ
 • ความสามารถตอบสนองรวดเร็ว
วัฒนธรรมแบบราชการ
(Bureaucratic Culture)

เน้นค่านิยมด้าน:

 • ความประหยัด
 • ความเป็นทางการ
 • ความสมเหตุผล
 • ความเป็นระเบียบ
 • ความเคารพเชื่อฟัง
วัฒนธรรมแบบมุ่งผลสำเร็จ
(Achievement Culture)

เน้นค่านิยมด้าน:

 • มุ่งการแข่งขัน
 • ความสมบูรณ์แบบ
 • ปฏิบัติเชิงรุก
 • ความเฉลียวฉลาด
 •  ความริเริ่มส่วนบุคคล

วัฒนธรรมองค์กร แบบไหนถึงจะเหมาะและอยู่รอดได้?

คำตอบนี้จะขึ้นอยู่กับ วิสัยทัศน์ (Vision) ของผู้นำองค์กร หรือ Leader ในขณะนั้นที่มองว่า องค์กรของตนต้องการให้ทิศทางของนโยบายบริษัทอยู่ในลักษณะแบบไหน ถ้าอยากให้องค์กรต้องการความยั่งยืน (Sustainable) อาจจะต้องมุ่งเน้นด้านการสร้างวัฒนธรรมแบบเครือญาติ  (Clan Culture) หรือถ้าหากอยากจะมุ่งเน้นด้านการลงทุนใหม่ หรือกำลังวางแผนงานใหม่ โดยต้องอาศัยแรงขับเคลื่อนของพนักงานเป็นหลัก  อาจจะต้องสร้างวัฒนธรรมแบบปรับตัว (Adaptability Culture) แต่ถ้าองค์กรเน้นการลดหรือประหยัดและการทำตามระเบียบก็ใช้การสร้างวัฒนธรรมแบบราชการ (Bureaucratic Culture) หากองค์กรมุ่งเน้นเรื่องการเติบโตอย่างรวดเร็ว คงต้องผลักดันผ่าน วัฒนธรรมแบบมุ่งผลสำเร็จ (Achievement Culture) 

ทั้งนี้หากองค์กรของท่านอยากทราบถึง วัฒนธรรมองค์กรของตน ทาง Consync group รับสำรวจ และให้คำปรึกษา รวมถึงวางแผนช่วยทางในการปรับวัฒนธรรมองค์กรของท่าน ให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางขององค์กร

CONSYNC Group

บทความที่เกี่ยวข้อง

สามารถกด Like เพื่อติดตามบทความดีๆ ก่อนใคร และเป็นกำลังใจให้กับทีมงานค่ะ


This will close in 23 seconds