HR Consultant & Solutions โซลูชั่นการจัดการทรัพยากรบุคคล พัฒนาธุรกิจ ปรับโครงสร้างองค์กร

โซลูชั่น ด้านงานที่ปรึกษา HR พัฒนาธุรกิจ และองค์กร

ปรับโครงสร้างการจัดการ ด้านงานทรัพยากรบุคคล (HR Solutions) พัฒนาธุรกิจและองค์กร ให้เติบโตอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์กว่า 15 ปี สามารถวิเคราะห์ธุรกิจ ปรับแต่งโซลูชันที่เหมาะสมและลงตัวที่สุดกับบริษัทหรือองค์กร เพื่อบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

# โซลูชั่นการจัดการงาน HR พัฒนาธุรกิจและองค์กร (HR Solutions & Services)
1 การวางแผนผังโครงสร้างองค์กร (Organization Chart)
2 การวิเคราะห์ค่างาน กำหนดหน้าที่แต่ละตำแหน่งงาน (Job Analysis & Description)
3 การตั้ง KPI กำหนดการประเมิน วัดผลความสำเร็จ (Set KPI)
4 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร และ ค่านิยมองค์กร (Organizational Culture & Core Value)
5 การตั้งวิสัยทัศน์องค์กร (Company Vision)
6 การสร้างความผูกพันกับองค์กร (Employee Engagement)
7 การวางแผนระบบผู้สืบทอดตำแหน่งงานต่อ (Succession Planning)
8 การสร้างระบบการเติบโตทางสายอาชีพ (Career Path)
9 บริหารจัดการคนเก่ง ผู้มีความสามารถโดดเด่น (Talented Retention & Management)
10 การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
11 วางกลยุทธ์ด้านงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร (HR Strategies & People Transformation)
12 วางกลยุทธ์องค์กรและระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Organizational Strategy & Performance Management)
13 ออกแบบโปรแกรมการพัฒนาผู้นำ (Leadership Development)
14 การกำหนดแผนการฝึกอบรบบุคลากรแต่ละตำแหน่ง (Training Road Map)
15 การสร้างแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (IDP - Individual Development Plan)
16 ออกแบบการอบรมตามความต้องการขององค์กร (Customized Training for Organization)
17 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร (Competency)
18 การสร้างแผนพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมองค์กร (Social Sustainability)