Consync x Way Accounting Workshop

Consync Group ร่วมกับ WAY ACCOUNTING ปรับโครงสร้าง พัฒนาธุรกิจสำนักงานบัญชีและภาษีครบวงจร

Consync Group (บริษัท คอนซิงค์ กรุ๊ป จำกัด) ร่วมกับ WAY ACCOUNTING (บริษัท เวย์ แอคเคาน์ติ้ง จำกัด) ยกระดับองค์กร พัฒนาโครงสร้างการบริหารธุรกิจด้านงานบัญชีและภาษีครบวงจร รวมถึงจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานในองค์กร (Employee Engagement Activities) เพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายธุรกิจให้ดำเนินได้อย่างมั่นคง ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ ภายใต้โครงการ “Building a powerful Culture & Organization by Way Accounting”

 

เกี่ยวกับ WAY ACCOUNTING

K.Ploy-WayAccounting

บริษัท WAY ACCOUNTING มีทีมงานมืออาชีพมากประสบการณ์ ที่จบการศึกษาด้านบัญชีโดยตรง และผ่านการฝึกอบรมด้านการจัดทำบัญชีและภาษีอย่างเข้มข้น พร้อมให้บริการดูแลด้านการบัญชี อย่างใกล้ชิดเป็นกันเอง เป็นผู้ช่วยจัดการด้านบัญชีภาษีรวมทั้งงานเอกสารต่างๆ ได้อย่างครบวงจร เตรียมพร้อมก้าวขึ้นสู่บริษัททำบัญชีชั้นนำของประเทศ ซึ่งบริหารและจัดการโดย คุณพลอยพิดา พิศุทธิ์โสภณกุล (กรรมการผู้จัดการ, บริษัท เวย์ แอคเคาน์ติ้ง จำกัด)

 

โครงการ Building a powerful Culture & Organization 

Way Accounting & Consync Group

โดยรายละเอียดโครงการ  ภายใต้ชื่อ  “Building a powerful Culture & Organization by Way Accounting จากทีมที่ปรึกษาด้านงาน HR ของ Consync Group ได้แก่ คุณปิยะ วิทยาวโรจน์กิจ (Mr. Piya Vittayavarotkit) และ คุณชลลดา ตาทอง (Miss  Chonrada Tatong) และคณะทำงาน Consync Group ได้แก่ คุณสมิทธิคม อัศวดารา (Mr.Smitthikom Artsawadara) และคุณศิริวงศ์ รุ่งวิวัฒนากุล (Mr. Siriwong Rungviwatanakul)

เพื่อเป็นการยกระดับองค์กรเพื่อการเติบโตทางธุรกิจ โดยมีเป้าหมายจะขยายกิจการอย่างยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการพัฒนาหลักใน 3 ด้าน ดังนี้

 

1. The Direction of Way Accounting

เพื่อกำหนด Vision Mission และ Culture กับทางผู้บริหาร เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะกับการเติบโตอย่างยั่งยืนของพนักงานและบริษัท รวมถึงพัฒนาให้เป็นส่วนหนึ่งของการสรรหาพนักงานใหม่ และเพิ่มสมรรถนะความสามารถของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น

2. Check up organization structure & Role Responsibility

เพื่อทบทวนและจัดโครงสร้างองค์กรสร้าง, โครงสร้างเงินเดือน และคำอธิบายคุณลักษณะของตำแหน่งงาน (Job Description) พร้อมจัด Workshop ทั้งรูปแบบของ Online และ Offline ในการแนะนำด้านหลักการเขียน JD ที่ถูกต้องและเหมาะสม โดยทั้งนี้จะสร้างให้เกิดการจัดระบบงานในบริษัทที่ชัดเจนขึ้น เพื่อสอดรับการขยายตัวของธุรกิจและการเพิ่มสาขาใหม่ได้อย่างราบรื่น

 

3. Setting up Performance Management System (PMS)

เพื่อสร้างระบบการประเมินโดยเชื่อมโยงเป้าหมายองค์กร ร่วมกับผลการประเมินผลงานประจำปีของพนักงานเข้าด้วยกัน สำหรับการปรับประจำปีและการจ่ายโบนัส นอกจากนี้เป็นการนำกลยุทธ์ขององค์กรกระจายสู่พนักงานทุกระดับ และใช้สำหรับ แผนการทำงาน ความเสี่ยง รวมถึงวางแผนงบประมาณประจำปีในปีถัดๆ ไปได้

Consync-Way-workshop-KPI_2022 Consync-Way-workshop-KPI_2022

Consync-Way-workshop-KPI_2022

ทาง Consync Group ได้จัดกิจกรรมอบรม “KPI Clarification & Cascading Workshop” เพื่อสอนพนักงานในการเขียน KPI รายแผนกและกระจายถึงรายบุคคล สำหรับการใช้ประเมินผลการทำงานของพนักงานและบริษัท ในการจัด workshop จะทำให้พนักงานได้สร้าง Commitment ร่วมกันกับผู้บริหาร พร้อมทั้งรับทราบและยอมรับเกณฑ์การประเมินร่วมกัน รวมถึงการสร้างหลักเกณฑ์ในการปรับเงินเดือน โบนัส และตำแหน่งสายงานสำหรับอนาคตอีกด้วย

Consync-Way-workshop-KPI_2022 Consync-Way-workshop-KPI_2022

 

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน
(Employee Engagement Activities)

Consync x Way Accounting Workshop2

ในครั้งนี้ทาง Consync Group ได้มีจัดกิจกรรม Coaching Card Activitiy และ รู้จักฉัน รู้จักเธอ ผ่าน DISC Model เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างพนักงานกับองค์กร เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานสามารถเรียนรู้พฤติกรรมของตนเองรวมถึงเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสุข และผูกพันกันมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ภายในกิจกรรม ได้มีการใช้โซลูชัน DISC โมเดล หรือ รูปแบบของศาสตร์ทางจิตวิทยา ที่ช่วยชี้วัดพฤติกรรมการทำงานด้านบุคลิกภาพ สามารถบ่งบอกได้ว่า พนักงานในองค์กร มีลักษณะแนวคิดในการทำงานเป็นแบบไหนบ้าง ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากในมุมขององค์กรหรือผู้บริหาร ที่จะได้ทราบถึงกระบวนการทางความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมที่หลากหลายของพนักงาน ทำให้รู้แนวทางสำหรับการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน รวมถึงเป็นการลดช่องว่างระหว่างพนักงาน พร้อมเพิ่มความผูกพันต่อองค์กรได้ในเวลาเดียวกัน

 

CONSYNC Group

บทความที่เกี่ยวข้อง

สามารถกด Like เพื่อติดตามบทความดีๆ ก่อนใคร และเป็นกำลังใจให้กับทีมงานค่ะ


This will close in 23 seconds